ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ / ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА


 

Избор на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код  9012388
 

 

„Кетъринг при организиране на тренинг семинари с родители и учители на деца със СОП” по проект „Специални в образователните потребности, еднакви в обществото”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.1.04-0021, финансиран изцяло или частично със средства от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по схема: BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, бенефициент
Община Кричим”.
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Отвори_Разгледай >>

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ Отвори_Изтегли >>
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА Отвори_Разгледай >>

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ Отвори_Разгледай >>
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ –  Отвори_Разгледай >>

 


 

 

Избор на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код  9011959

 

„Доставка на детски играчки, дидактични игри и материали, басейн за топки и мек конструктор по проект „Специални в образователните потребности, еднакви в обществото”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.1.04-0021, финансиран изцяло или частично със средства от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по схема: BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, бенефициент Община Кричим разделена на две самостоятелно обособени позиции”, като следва:

Обособена позиция 1: Доставка на детски играчки, дидактични игри и материали”;

Обособена позиция 2:Доставка на басейн за топки и мек конструктор”.

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Отвори_Разгледай >>

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ Отвори_Изтегли >>
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА Отвори_Разгледай >>

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ Отвори_Разгледай >>
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ –  Отвори_Разгледай >>

 


 

 

Избор на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код  9011686

 

„Кетъринг при организиране на тренинг семинари с родители и учители на деца със СОП” по проект „Специални в образователните потребности, еднакви в обществото”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.1.04-0021, финансиран изцяло или частично със средства от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по схема: BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, бенефициент
Община Кричим”
.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Отвори_Разгледай >>

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ Отвори_Изтегли >>
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА Отвори_Разгледай >>

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ Отвори_Разгледай >>
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ –  Отвори_Разгледай >>

 


Избор на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код  9011000


„Доставка на детски играчки, дидактични игри и материали, басейн за топки и мек конструктор по проект „Специални в образователните потребности, еднакви в обществото”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.1.04-0021, финансиран изцяло или частично със средства от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по схема: BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, бенефициент Община Кричим разделена на две самостоятелно обособени позиции”, като следва:
Обособена позиция 1: „Доставка на детски играчки, дидактични игри и материали”;
Обособена позиция 2:
Доставка на басейн за топки и мек конструктор”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Отвори_Разгледай >>

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ Отвори_Изтегли >>
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА Отвори_Разгледай >>

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ Отвори_Разгледай >>
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ –  Отвори_Разгледай >>

 


 

 

Избор на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП

 ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код  900
9881
 

Обучение на учители и родители на деца със специални образователни потребности, чрез провеждане на тренинг – семинари по проект „Специални в образователните потребности, еднакви в обществото”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.1.04-0021, финансиран изцяло или частично със средства от   Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по схема: BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, бенефициент Община Кричим” разделена на три самостоятелно обособени позиции
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Отвори_Разгледай >>

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ Отвори_Изтегли >>
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА Отвори_Разгледай >>

УКАЗАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ Отвори_Разгледай >>
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ –  Отвори_Разгледай >>


 

 

Избор на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП

 ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код  9008641
 
 

„Доставка на канцеларски материали, хартия и хартиени продукти и консумативи за офис техника във връзка със сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.1.04-0021 по проект „Специални в образователните потребности, еднакви в обществото”, финансиран изцяло или частично със средства от   Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по схема: BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, бенефициент Община Кричим”
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Отвори_Разгледай >>

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ Отвори_Изтегли >>
Разяснение Отвори_Разгледай >>

УКАЗАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ Отвори_Разгледай >>